Quỹ tổ chức những hoạt động đào tạo và nghiên cứu nhằm hỗ trợ các công trình nghiên cứu và sáng tạo văn hóa chất lượng cao, hỗ trợ việc công bố, trình diễn các tác phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc và hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.