TỦ SÁCH TINH HOA THẾ GIỚI

Dự án “Tủ sách Tinh hoa Thế giới” nằm trong sứ mệnh của quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, bao gồm: Du Nhập, Phục Hưng, Khởi Phát, Gìn giữ & Lan Tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa nhằm góp phần canh tân văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 21.

Sứ mệnh “du nhập” có vai trò rất quan trọng, vì muốn canh tân văn hóa thì trước hết cần phục hưng và du nhập các giá trị văn hóa tiến bộ. “Tủ sách Tinh hoa Thế giới” là một sáng kiến nhằm du nhập những tinh hoa tri thức và văn hóa của nhân loại về Việt Nam thông qua việc dịch thuật và xuất bản các tác phẩm kinh điển trong kho tàng tri thức và văn hóa của nhân loại.

Mục tiêu của dự án là dịch ra tiếng Việt và xuất bản khoảng 500 tác phẩm đặc biệt có giá trị trong hệ thống tư tưởng, văn hóa và tri thức của thế giới. Các tác phẩm trong Dự án “Tủ sách này góp phần phổ biến tinh hoa tri thức (bằng tiếng Việt) cho giới học thuật và đông đảo độc giả quan tâm.