Quỹ thường tổ chức các hội thảo và toạ đàm hoặc các sự kiện trao đổi văn hóa nghệ thuật hiện đại trong nước và quốc tế, nhằm cung cấp thông tin, kiến thức về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tới tầng lớp trí thức đang làm việc tại các tổ chức PCP, cơ quan nhà nước, và doanh nghiệp.