LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM

QUỸ VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH

----------------------- 

QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG

(Ban hành trên cơ sở Điều lệ về tổ chức hoạt động của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, do UBND Thành phố Hà Nội chuẩn y ngày 16 tháng 10 năm 2006) 

Điều 1Điều khoản chung: Quy chế này quy định về:

1. Tên và các hình thức giải thưỏng;

2. Nguyên tắc, tiêu chí và trình tự chấm giải; và

3. Thủ tục công bố các giải thưởng của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh.

Điều 2. Loại và chu kỳ giải thưởng

2.1. Các giải thưởng của Quỹ bao gồm:

1. Giải thưởng “Vì Sự nghiệp Văn hóa - Giáo dục”

2. Giải thưởng “Việt Nam học”, 

3. Giải thưởng “Nghiên cứu”

4. Giải thưởng “Dịch thuật”

2.2. Các giải thưởng nói trên đều là giải thường niên. Khi có điều kiện, Quỹ có thể tổ chức thêm các giải thưởng khác. Các giải thưởng tổ chức thêm phải được quy định trong Quy chế Giải thưởng sửa đổi của Quỹ.

Điều 3. Tiêu chí lựa chọn

3.1. Các giải thưởng của Quỹ chỉ trao cho tác phẩm của các tác giả còn sống.

3.2. Các giải thưởng của Quỹ không trao cho các tác phẩm đã được các giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước.

3.3. Tác phẩm đoạt giải phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cụ thể về thời gian và chất lượng của từng giải do Hội đồng Khoa học của Quỹ đưa ra.

Điều 4. Hội đồng giải thưởng (HĐGT):

4.1. Hội đồng sơ khảo mỗi giải thưởng bao gồm 03 thành viên và 01 thư ký, do Giám đốc Quỹ thành lập. 

4.2. Hội đồng Chung khảo các giải thưởng bao gồm các thành viên Hội đồng Khoa học (HĐKH) của Quỹ, trong đó Chủ tịch HĐKH là Chủ tịch và Giám đốc Quỹ là Tổng thư ký. Hội đồng Chung khảo quyết định danh sách cuối cùng các tác giả và tác phẩm đoạt giải để xin Chủ tịch Quỹ chuẩn y.   

4.3. Trong trường hợp cần thiết, các HĐGT có thể mời thêm chuyên gia tư vấn về những vấn đề học thuật cụ thể.

Điều 5. Quy trình chấm giải

5.1. Giới thiệu giả và tác phẩm: Chỉ những người sau đây mới có quyền giới thiệu tác phẩm và tác giả cho các giải thưởng của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh:

1. Thành viên Hội đồng khoa học của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh,

2. Người đã đoạt giải của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh.

5.2. Hồ sơ giới thiệu bao gồm:

a. Danh sách tác phẩm hoặc dịch phẩm và Lý kịch học thuật của người được giới thiệu. Tổng thư ký Hội đồng giải thưởng có trách nhiệm tổ chức tìm kiếm cung cấp các tác phẩm hoặc dịch phẩm này để cung cấp cho các thành viên HĐGT.

b. Lời giới thiệu bằng văn bản, trong đó đánh giá tầm quan trọng về học thuật của tác phẩm được giới thiệu.

5.3. Nguyên tắc chấm giải:

a. Các thành viên của Hội đồng giải thưởng viết nhận xét theo mẫu và niêm phong nộp cho thư ký Hội đồng giải thưởng.

b. Giải thưởng được quyết định theo nguyên tắc đa số tuyệt đối (trên 50%)

5.4. Giá trị giải thưởng: Được xác định hàng năm.

5.5. Chứng nhận giải thưởng: Giấy chứng nhận Giải thưởng có chữ ký của Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh được trao cùng tiền giải thưởng.

Điều 6: Nguyên tắc công bố và tuyên truyền cho giải thưởng

6.1. Thời gian công bố và trao giải thưởng: Các giải thưởng của Quỹ được công bố vào tháng 1 hàng năm. Việc trao giải được tổ chức vào ngày 24/03 hàng năm (ngày mất của Phan Châu Trinh).

6.2. Quy chế giải thưởng và Danh sách Hội đồng Giải thưởng được công bố công khai trên báo chí, nhưng kết quả bình chọn được giữ kín.

6.3. Lễ trao giải được tiến hành công khai có đại diện của báo chí.

Điều 7: Điều khoản áp dụng

7.1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

7.2. Trong quá trình hoạt động, Quy chế này có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

7.3. Các thành viên của Hội đồng Quản lý Quỹ, Hội đồng khoa học và Giám đốc Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh có trách nhiệm thực hiện Quy định này. 

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2009

CHỦ TỊCH QUỸ VĂN HÓA PHAN CHÂU TRINH

NGUYỄN THỊ BÌNH