Kính thưa bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh,
Kính thưa ông Nguyên Ngọc, Chủ tịch hội đồng khoa học Quỹ,
 
Tôi rất hân hạnh được giải thưởng về nghiên cứu của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Vì vấn đề tuổi tác và sức khỏe, tôi không về nước để nhận giải thưởng được. Tôi xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Bình, chủ tịch Quỹ đã mang giải thưởng cho tôi tại nhà nhân dịp sang Pháp. Thật là quý hóa quá. Tôi xin cảm ơn hội đồng khoa học và Bà Nguyễn Thị Bình.

 

DIỄN TỪ NHẬN GIẢI NGHIÊN CỨU
GIÁO SƯ LÊ THÀNH KHÔI

Kính thưa bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh,

Kính thưa ông Nguyên Ngọc, Chủ tịch hội đồng khoa học Quỹ,

Tôi rất hân hạnh được giải thưởng về nghiên cứu của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Vì vấn đề tuổi tác và sức khỏe, tôi không về nước để nhận giải thưởng được. Tôi xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Bình, chủ tịch Quỹ đã mang giải thưởng cho tôi tại nhà nhân dịp sang Pháp. Thật là quý hóa quá. Tôi xin cảm ơn hội đồng khoa học và Bà Nguyễn Thị Bình.

Kính thưa bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh,Kính thưa ông Nguyên Ngọc, Chủ tịch hội đồng khoa học Quỹ, Tôi rất hân hạnh được giải thưởng về nghiên cứu của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Vì vấn đề tuổi tác và sức khỏe, tôi không về nước để nhận giải thưởng được. Tôi xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Bình, chủ tịch Quỹ đã mang giải thưởng cho tôi tại nhà nhân dịp sang Pháp. Thật là quý hóa quá. Tôi xin cảm ơn hội đồng khoa học và Bà Nguyễn Thị Bình.