Góc thông tin về Giải thưởng

Một số thông tin về Giải thưởng Văn Hóa Phan Châu Trinh năm nay như sau: